Staj

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

 

 

Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki bütün bölümlerin öğrenci staj uygulamalarının usul ve esaslarını kapsamaktadır.

 

Amaç

Madde 2- Bu yönergenin amacı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sonrasında işe giriş ve istihdam imkanlarının geliştirilmesini sağlamak üzere;

a) Derslerinde edindikleri teorik bilgileri ve mesleki yeterliliklerini tamamlamaya dönük bir iş deneyimi edinmeleri,

b) Kamunun ve özel sektörün işleyiş biçimini ve örgütsel yapılanmalarını tanımaları,

c) Mezun olduktan sonra çalışma alanlarını seçme sürecinde bir ön bilgiye sahip olmaları,

d) Mezuniyet sonrası dönemde çalışacakları işyerlerindeki sorumlulukları, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon yapısını ve üretim sistemlerini tanımaları için yapacakları stajla ilgili genel esasları ve kuralları belirlemektir. 

 

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 5510 sayılı “ Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 5. madde esasları dikkate alınarak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu yönergedeki deyimlerden ve ifadelerden;

İİBF: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini,

Dekanlık: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığını,

Bölüm Başkanlığı: İİBF bünyesindeki bütün bölüm başkanlıklarını,

Kurul: Staj İzleme ve Değerlendirme Kurulunu

ifade eder.

 

Staj İlkeleri

Madde 5- İİBF bünyesindeki lisans öğrencileri için yapılacak staj uygulamalarına ilişkin genel kurallar şöyledir:

Staj uygulaması, bu yönergede aşağıda belirlenen şartları yerine getiren ve istekli öğrenciler içindir. Stajlar, zorunlu nitelikte olmayıp, ders yükünden sayılmaz.

Öğrenciler, dört (4) yıllık eğitim-öğretim dönemi süresince en az bir (1), en fazla iki (2) kez ve kesintisiz 20 işgününü kapsayan sürelerle staj yapabilirler.

Stajlar, dördüncü (4.) yarıyıl sonundan başlayarak ve eğitim-öğretim dönemleri dışındaki aylarda yapılır.

Staj hakkı, staj yerinin öğrenci tarafından temin edilmesi halinde temin eden öğrencilere, Dekanlık veya Bölüm Başkanlıklarınca temin edilmesi halinde ise Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 2.5’in üzerinde olan ve disiplin cezası almamış öğrencilere kullandırılır.

Staj başvurusunun sayıca fazla olması durumunda ise Kurul, başvuran öğrenciler arasında yukarda belirtilen şartlara ilaveten belirlenecek kriterlere göre sıralama yapabilir.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin belirlenen staj programına katılmayan veya programı tamamlamadan bırakan öğrenciler ile işveren raporu olumsuz olan öğrencilerin stajları düşer.

Belirlenmiş olan staj süresini tamamlamayan öğrencilere staj tamamlama belgesi verilmez. Öğrencinin staj döneminin içinde mezun olması halinde stajı düşer.

 

 

 

 

Staj Formları ve Belgeleri

Madde 6- Staj dosyasında bulunması gerekli belge ve formlar, Staj İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir:

Form No.1 Öğrenci Staj Başvuru Dilekçesi ve Formu

Form No.2 İşyeri Devam Durumunu Gösterir Çizelge

Form No.3 İşveren Raporu

Form No.4 Öğrenciye Dekanlıkça verilecek staj tamamlama belgesi.

 

Staj İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Madde 7- Kurul, staj uygulaması ile ilgili esasları saptamak ve stajyerlerin durumlarını izlemek üzere, Dekan yardımcısı ve bölümlerden birer öğretim üyesinden oluşur. Dekan yardımcısı aynı zamanda Kurul başkanıdır. Kurul kararları üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Bölümler, Kurul faaliyetlerine yardımcı olmak ve bölümleri ile ilgili staj işlemlerini takip etmek üzere birer araştırma görevlisini Dekanlığa bildirirler.

 

Kurul, bu Yönergedeki esaslar kapsamında stajla ilgili esasların ve süreçlerin belirlenmesinin yanında, staj uygulaması ile ilgili başvuru, şikâyet ve itirazları da değerlendirir ve karara bağlar.

 

Kurulun sekreterya ve bürokratik hizmetleri Dekanlıkça belirlenen görevli tarafından yürütülür.

 

Öğrenci Staj Dosyası ve İşveren Raporu

Madde 8- Öğrencinin staj işlemleri hazırlanacak bir dosya ile takip edilir ve staj programını tamamlayan öğrenci ile ilgili işveren raporu bu dosyaya eklenir. Stajını bitiren öğrenci, işverenden bir değerlendirme raporu alır. Rapor, kapalı zarf içinde ve gizli kaydıyla Dekanlığa iletilir.

 

Genel Hükümler 

Madde 9- Öğrenciler, stajları boyunca “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”nin yanı sıra, staj yaptıkları işyerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına da uymakla yükümlüdürler. Kurallara uymayan öğrencilerin durumu, işverence Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. İşverenin başvurusu üzerine Kurul kararı ile öğrencinin stajı süresi dolmadan sonlandırılabilir.

Madde 10- Staj ile ilgili olup, bu Yönergede bulunmayan konularda karar yetkisi Staj İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nundur.

 

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönerge hükümleri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosu’nun onay tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 12- Bu Yönerge hükümlerini Tokat  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 60150 - TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.